Centralnym  punktem  systemu ZZL  jest  poprawnie  realizowany
proces oceniania pracowników. Dlatego jest to najbardziej rozbudowany i najważniejszy aspekt tej oferty. Ocenienie pracowników jest tu traktowane szeroko i dotyczy każdego działania mającego na celu porównanie pracownika z jakimiś standardami – od oceny selekcyjnej począwszy, przez ocenę okresową i sytuacyjną do oceny w kontekście reorganizacji firmy.


Wszystko, co dzieje się w ZZL
ma u podstaw ocenę pracowników.


Punktem wyjścia do dobrze funkcjonującego systemu ZZL jest natomiast opis stanowiska pracy oraz model kompetencji. W opisie stanowiska spotykają się ze sobą wymagania, co trzeba robić (zadania, cele) i jak trzeba to robić (kompetencje). Wiedząc, co i jak należy wykonywać, pracownik ma poczucie kontroli nad sytuacją. To nadaje sens jego pracy oraz motywuje do wysiłku i zaangażowania. Jeśli te starania doprowadzają pracownika do założonego rezultatu, a ten zostaje sprawiedliwie oceniony i wynagrodzony, to pracownik czuje satysfakcję i jest efektywny. Taki bieg wydarzeń zapewnia rzetelny system okresowych ocen pracowniczych (SOOP).


Wszystko zależy od poprawności SOOP
i zaufania do tego systemu.


SOOP rozpoczyna proces motywowania pracownika i go kończy. Rozpoczyna, otwierając pewien okres rozmową określającą wytyczne do jego przebycia. Kończy, zamykając miniony okres ponowną rozmową, która podsumowuje poziom realizacji ustaleń. By rozmowa spełniła swoją funkcję, menedżer przez cały poprzedzający ją okres powinien obserwować pracownika. Podsumowanie  tych  obserwacji  w połączeniu  z oceną  efektów pracy   daje   podstawę   do   całorocznej  oceny  i  przystąpienia  do rocznej rozmowy oceniającej. Jej efektem powinien być kolejny plan działania określający zadania i cele do realizacji oraz zakres i sposoby poprawy tego, co jej wymaga. Są to podstawowe elementy systemu rozwoju pracownika. Jego celem jest wysoka efektywność pracy, która przynosi korzyści i firmie, i pracownikom. To z kolei jest idea zarządzania przez cele i wyniki. Klamrą, która to łączy jest zarządzanie kompetencjami. Warunkiem koniecznym, by te elementy tworzyły całość i wartość dodaną dla biznesu jest porządek, poprawność i konsekwencja.


Wszystko bowiem musi być na swoim miejscu i do siebie pasować. Rzetelnie, nie pozornie.