O STUDIACH


Od 2016 roku SWPS otrzymała status uniwersytetu humanistycznospołecznego, zatem obecnie to Uniwersytet SWPS.
Studia podyplomowe ZZL w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Uniwersytetu SWPS są realizowane od ponad 20 lat. Przez ten czas ukończyło je ponad 500 absolwentów. Pomimo uzyskania pewnej równowagi w programowej odpowiedzi na potrzeby Słuchaczy co roku wprowadzane są zmiany. Są to zarówno reakcje na uwagi odbiorców, jak i zmiany dyktowane ambicjami prowadzących, a także rozwojem nauki, podejść i wymaganiami rynku.Od 2010 roku zdecydowanie zmieniamy się z dobrego na lepsze, czyli przede wszystkim powodowani chęcią podwyższania standardów i jakości nauczania. W efekcie tego procesu mamy kilka osiągnięć:


rozbudowaliśmy platformę e-learningową, na której dostępne są: podstawowe materiały z zajęć, materiały rozszerzające, a także niektóre efekty wspólnych prac warsztatowych zawieszane tam po zajęciach; przede wszystkim jednak pełne archiwum wykładów on-line, stale dostępnych dla słuchaczy podczas całego roku studiowania

wprowadziliśmy także wykłady w wersji on-line; można przyjść tradycyjnie na wykład w auli w głównej siedzibie U_SWPS, można go w czasie rzeczywistym oglądać i słuchać on-line lub obejrzeć i/lub odsłuchać w dowolnej chwili w ciągu całego roku studiów

w pełni wprowadzona została już możliwość elastycznego wyboru przedmiotów w ramach kilku kierunków CSPiS; oznacza to, że wybierając studia podyplomowe w zakresie ZZL można wymienić dwa wskazane przedmioty na inne z pewnej puli kierunków studium; więcej o szczegółach oferty Podyplomowych CSPiS U_SWPS http://www.podyplomowe.pl/ 


Dzięki udoskonaleniom wspieranym przez rozwiązania IT żaden słuchacz nie straci żadnego wykładu, bez względu, czy będzie obecny na zajęciach czy nie. Można brać udział w zajęciach w trybie on-line w czasie rzeczywistym lub odtworzyć materiał w dowolnym momencie podczas trwania roku akademickiego. Podobnie nieograniczona jest dostępność do materiałów na platformie e-learningowej. W przypadku konieczności uruchamiane są także warsztaty na platformie e-learningowej w formie interaktywnych form dyskusji czy rozwiązywania studiów przypadków. Wystarczy więc być w zasięgu internetu, by być z nami na bieżąco, nawet jeśli fizycznie ktoś utknie w szczerym polu w drodze na zajęcia.

zachęceni entuzjastycznymi ocenami wykładów on-line, w niektórych przypadkach umożliwiamy także dostęp do zapisu audio z  warsztatów, po to by nieobecne osoby mogły choć po części skorzystać nie tylko z wypracowanych rozwiązań, ale i odtworzyć szczegóły pracy grupy, która do tych rozwiązań doprowadziła.

Wszystkie zajęcia mają część teoretyczną realizowaną w formie wykładów i praktyczną w formie warsztatów. W programie duży nacisk kładziemy na podejście biznesowe, czyli duża część wiedzy dotyczy procesu zarządzania. Natomiast z racji profilu szkoły szczególnie podkreślana jest wiedza psychologiczna.

 

2021/2022


2021/2022 to wciąż czas zmian dla nas wszystkich, nie tylko dla ZZL na Uniwersytecie SWPS. I jak wiemy, zmiany te dotyczą wszystkich aspektów życia. W naszym akademickim świecie największą rewolucją było przełączenie się na zajęcia zdalne i to w dwóch perspektywach formy kontaktu oraz sposobu przekazywania w tych warunkach treści, tak by nie straciły one na jakości. Jak dotąd doświadczenia są pozytywne, choć z pewnością adaptacja będzie trwała, ponieważ i możliwości, i oczekiwania nieustannie ewoluują. Bloki programowe pozostają niezmienne, ponieważ to wciąż filary ZZL. Zmieniają się natomiast: podejście do wielu kwestii oraz praktyczne rozwiązania. Na tym się skupiamy. W tym zakresie nie można pominąć potrzeb wynikających z charakterystyki nowych generacji nie tylko Y, ale też Z (iGen). Osoby z tej grupy po pierwsze, mają wyraźną specyfikę, po drugie, wejdą na popandemiczny rynek pracy, który również będzie inny niż dotychczasowy. Dopasowanie organizacji do tych dwóch nowych parametrów wymaga czasu, a to oznacza, że już dziś trzeba się do tego przygotowywać. O potrzebie adaptacji ZZL do postępu TECH i zmian w stylu życia i wartościach mówimy nie od wczoraj, ale widzimy, że trzeba ten wątek wyeksponować i wzmocnić, szczególnie, że jesteśmy Uczelnią psychologiczną. Nadal pozostajemy w nurcie nauczania holistycznego i interdyscyplinarnego spojrzenia na świat, wiedzę i drugiego człowieka. Te wątki także będzie my umacniać, do czego zobowiązuje nas obecna sytuacja wynikająca z C-19. Wiele spraw ulega przewartościowaniu i ważne jest, by rozumieć, na czym budowane są wartości, sens, cele oraz motywacja d o ich osiągania.
Czym są te procesy i jak je prowadzić zarówno z własnej, osobistej perspektwy, jak i w odniesieniu do konkretnych zespołów i wszystkich zatrudnionych. Uczymy w trybie zdalnym [więcej o tym w PDF ale to nie wszystko. Zapewniamy z tego tytułu dodatkowe korzyści:
■ nagrywane wykłady on-line odtwarzaj powtarzaj i pytaj, kiedy chcesz! ikt nie straci materiału na żywo i możliwości posłuchania wykładowcy, na wet gdy będzie nieobecny na wykładzie
■ nagrywane wybrane warsztaty
■ wszystkie materiały na platformie e-l ; cały czas są na niej dostępne wszystkie materiały z zajęć, w tym nagrania wykładów on-line i materiały dodatkowe.

EBSCO wszyscy uczestnicy studiów w SWPS mają dostęp do ogromnej elektronicznej biblioteki EBSCO.
Wejdź na stronę http://www.podyplomowe.pl/swps-warszawa/studia-podyplomowe/zarzadzanie/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi, zapytaj o nas w sieci – na pewno zdobędziesz dobrą opinię.

 

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ PDF

 

 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA ORAZ PROGRAM


Wszystkie osoby prowadzące zajęcia na kierunku ZZL to wieloletni praktycy biznesowi z doświadczeniem w doradztwie lub zarządzaniu wewnętrznym. Niektórzy z nas dodatkowo zajmują się pracą naukową i są autorami licznych branżowych publikacji i rozwiązań. Od wielu lat zajmujemy się także dydaktyką, wielu z nas także szkoleniami.
O wszystkich prowadzących można się dowiedzieć ze strony www studium
http://www.podyplomowe.pl/swps-warszawa/studia-podyplomowe/zarzadzanie/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi

dr Kinga Padzik – kierownik studiów

 

więcej info w profil zawodowy

 

PROGRAM STUDIÓW

 

przedmiot

liczba godzin

rodzaj zajęć

prowadzący

Elementy zarządzania zmianą w organizacji 5 wykład inaug. dr Robert Manikowski
Metody, procedury i narzędzia opisywania stanowisk pracy oraz klasyfikacja zawodów 5 wykład Irmina Gocan
Praktyczne opracowanie formy OSP i wykonanie pełnego opisu (części formalnej i kompetencyjnej) 10 warsztat Irmina Gocan
Procedura opisywania stanowisk pracy 15    
Zarządzanie wynikami pracy i kompetencjami (Performance Management) 10 wykład dr Kinga Padzik
Przygotowanie modelu kompetencji 10 warsztat dr Kinga Padzik
Okresowe oceny pracowników/plany rozwoju (ścieżki rozwoju zaw., zarz. talentami, ścieżki karier) 5 wykład dr Kinga Padzik
Okresowe oceny pracowników; SOOP (narzędzia oceny /analiza wyników /rozmowa oceniająca) 10 warsztat dr Kinga Padzik
Ocena potencjału pracowników w tym: Assessment/Development Center (standard i nowe ujęcie), MAPP 10 wykład dr Kinga Padzik
Ocena potencjału pracowników w tym:
Assessment/Development Center, MAPP
10 warsztat dr Kinga Padzik
Rozwój pracowników –podstawowe założenia planów szkoleń, prog. zarządzania talentami, plan. ścieżek karier 15 warsztat dr Kinga Padzik
Zarządzanie kompetencjami – ocena i rozwój pracowników 70    
Finansowe systemy motywacyjne 10 wykład dr Robert Manikowski
Finansowe systemy motywacyjne 15 warsztat dr Robert Manikowski
Systemy wynagrodzeń 25    
Planowanie w obszarze personalnym
(Human Resource Planning)
5 wykład dr Robert Manikowski
Planowanie w obszarze personalnym
(Human Resource Planning)
5 warsztat dr Robert Manikowski
Planowanie /strategia ZZL 10    
Rekrutacja i selekcja pracowników z zew. rynku pracy 5 wykład dr Kinga Padzik
Rekrutacja i selekcja pracowników z zew. rynku pracy 20 warsztat dr Kinga Padzik
Nabór pracowników (rek. i sel. z zew, rynku pracy) 25    
Prawne aspekty w ZZL 20 wykład dr Krzysztof Walczak
Prawne aspekty w ZZL 10 warsztat Anna Kamińska
Prawo pracy 30    
Funkcja personalna w nowoczesnej organizacji 10 wykład dr Robert Manikowski
Funkcja personalna w nowoczesnej organizacji 5 warsztat dr Robert Manikowski
Funkcja personalna 15    
Współpraca z firmą doradczą w obszarze ZZL 5 wykład dr Robert Manikowski
Współpraca z firmą doradczą w obszarze ZZL 5 warsztat dr Robert Manikowski
Współpraca z firmą doradczą w obszarze ZZL 10    

 

http://www.podyplomowe.pl/swps-warszawa/studia-podyplomowe/zarzadzanie/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi

 

BIBLIOTEKA

EBSCO

Nieprawdopodobnie duża baza danych –książki, pisma, case’y..
Jesteś studentem SWPS masz do tego bogactwa nieograniczony dostęp!

 

Wybierz bazy danych Wybierz inny serwis EBSCO (*.dpf)

Wyszukiwanie: Business Source Complete Wybierz bazy danych (*.pdf)

 


Podręczna biblioteka CSPiS  – dar od Jacka Szczepańskiego. Dziękujemy Jacku!

 


powiększ